Uitleg Hypotheekadviestraject

 

“Een professioneel financieel advies heeft een belangrijke meerwaarde voor u!”

Deze overtuiging hebben wij bij Geld & Woning.

Voor uw duidelijkheid hebben wij onze werkzaamheden hieronder overzichtelijk op een rij gezet. Zo kunt u precies zien wat wij voor u doen en waarover u ons kunt aanspreken.

1.       De Analyse van uw persoonlijke situatie en financiële risico’s.

Bij Geld & Woning beginnen wij met een analyse van uw financiële positie, uw wensen en risicobereidheid. Dat doen we als volgt:

Ø Inventarisatie van uw financiële positie, bestaande uit inkomsten, vermogen en schulden.

Ø Bepalen van het doel van het advies.

Ø Berekenen van uw woonbudget: met welke andere kosten heeft u, naast de woonkosten, rekening te houden.

Ø Beoordeling van uw behoefte aan zekerheid en risicobereidheid.


Welke financiële risico’s loopt u nu en welke hiervan zijn reeds afgedekt?. De financiële gevolgen van de volgende risico’s worden voor u inzichtelijk gemaakt:

Ø Overlijden en Ouderdom/pensioen

Ø Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid

Ø Fiscale ontwikkeling hypotheek (bv beperking renteaftrek)


Uw situatie, financiële risico’s en wensen verwerken wij in een persoonlijk profiel dat als uitgangspunt zal dienen voor het te geven financieel advies.
 

Uitleg van een hypotheek? Waar moet u rekening mee houden?

In elke branche gebruiken mensen nogal wat vaktaal gebruikt. Zo ook in de financiële wereld. Wij leggen u graag uit, welke begrippen en regelingen voor u van belang zijn en wat ze inhouden. Daarbij mag u denken aan:

Ø Hypotheek, wel of niet aflossen en op welke manier, wel of geen levensverzekering enz. (beperkt bij starter)

Ø Welke rentevast periode?

Ø Voorwaarden van de verschillende banken en/of verzekeraars.

Ø Fiscaliteiten (belastingaftrek, bijleenregeling, fiscaal partnerschap enz).

Ø Nationale Hypotheek Garantie, (koop)subsidiemogelijkheden, startersleningen etc.

Ø Vermogensopbouw en inkomensverzekeringen.

Ø Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioenen etc.

  

2.         Het geven van een persoonlijk financieel advies

Na het 1e gesprek waarin de eerder genoemde punten in kaart zijn gebracht en uw wensen aan ons kenbaar zijn gemaakt, gaan wij aan de slag om voor u een passend financieel advies te maken, dat het beste aansluit bij uw specifieke wensen. In het financieel advies zijn de volgende punten van belang:

Ø Berekening van wat uw maximale verantwoorde hypotheek bedraagt.

Ø Welke risico’s (overlijden, AO, WW etc.) moet of wilt u verzekeren? En wat zijn de bijbehorende oplossingen?

Ø Wat zijn uw bruto en netto maandlasten?

Ø Met welke overige kosten dient u rekening te houden?

Ø Bepalen of de lopende dekkingen voldoende toereikend zijn (bv. nabestaandenpensioen).

Ø Wij kijken of u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG), koopsubsidie of andere regelingen.

 

Op basis van bovenstaande wordt beoordeeld welke Nederlandse én buitenlandse geldverstrekkers uw financiering kunnen verzorgen. Mede op basis van uw persoonlijke voorkeuren vergelijken wij vervolgens op:

Ø Rentes voor de verschillende perioden;

Ø Verplichte aflossing en mogelijkheden van aflossen; (beperkt bij starter)

Ø Kosten van vermogensopbouw (t.b.v. aflossing); (beperkt bij starter)

Ø Overige verplichtingen;

Ø Passende voorwaarden (boetevrij aflossen, verhuisregeling enz);

Ø Geldigheidsduur;

Ø Verlengingsmogelijkheid en -kosten;

Ø Verwerkingssnelheid;

Ø Klantenservice;

Ø Mogelijke toekomstige kosten (boete bij aflossing, afkoopwaarde levensverzekering).


De werkwijze voor de benodigde verzekeringen is vergelijkbaar met die voor de financiering. Wij beoordelen de Nederlandse én buitenlandse verzekeraars op:

Ø Voorwaarden en premies;

Ø Verschillen in acceptatiecriteria (roken, bestaande aandoeningen, inkomen);

Ø Verwerkingssnelheid;

Ø Betrouwbaarheid;

Ø Klantgerichtheid;

Ø Flexibiliteit;

Ø Overige aspecten.

De best passende financiële constructie (lening, vermogensopbouw en risicoafdekking) met motivatie wordt aan u gepresenteerd in een helder en overzichtelijk financieel adviesrapport.

3.       Uitvoering Financieel plan

In deze fase gaan wij onderhandeling en bemiddelen met geldverstrekkers en verzekeraars. Nadat een voorselectie is gemaakt, kan in een aantal situaties vooroverleg met de geldverstrekkers / verzekeraars gewenst zijn. U mag denken aan:

Ø Onderhandeling over eventuele kortingen op basis van uw persoonlijke situatie;

Ø Bespreking en beperking van bepaalde voorwaarden.

 

Begeleiding hypotheek- en verzekeringsaanvraag

Als de keuze is gemaakt, zal een offerte (of als de situatie daarom vraagt meerdere offertes) worden opgevraagd. Naast het zorgvuldig en correct opstellen van de aanvragen zorgen wij onder andere ook voor:

Ø Beoordeling van mogelijke probleempunten en het voorkomen daarvan;

Ø Een tijdige aanlevering van de offerte;

Ø Controle van de offerte(s).

 

Bespreking offertes

Als de offertes van de geldverstrekker en/of verzekeraar door ons zijn ontvangen, wordt er een volledig dossier opgemaakt en wordt er een afspraak ingepland om alles met u door te nemen. Onze ervaring leert, dat dan nog veel vragen komen over:

Ø Hypothecaire inschrijving;

Ø Opbouw leningdelen;

Ø Maandlasten;

Ø Fiscale aspecten;

Ø Benodigde documenten;

Ø Opdracht tot betaling / partnerverklaring;

Ø Erfrechtelijke zaken;

Ø Gezondheidsverklaring.

 

Voortgangsbewaking

In uw koopakte is een aantal deadlines opgenomen. Het is van het grootste belang dat deze scherp in de gaten worden gehouden. Dit behoedt u voor financiële risico’s en zorgt voor rust zowel voor u als voor de verkoper. Wij bespoedigen daarom zo veel mogelijk:

Ø Het verzamelen van de benodigde stukken ten behoeve van de offertes;

Ø De beoordeling van de stukken door geldverstrekker;

Ø De beoordeling van de stukken door verzekeraar(s);

Daarnaast zullen wij u nauwgezet op de hoogte houden van de voortgang.

Begeleiding passeren hypotheekakte

Wij informeren de notaris, zodra de geldverstrekker alle stukken positief heeft beoordeeld. Ruim voor het passeren van de akten bij de notaris, zorgen wij voor:

Ø Controle van de (concept) hypotheekakte;

Ø Controle van de (financiële) nota afrekening;

Ø Aanpassing van de notarisstukken, indien nodig.

Ø Bespreken wij (telefonisch) de bovengenoemde stukken met u door.

Zo komt u bij de notaris niet voor verrassingen te staan

4.         Verzorgen van overige relevante bescheiden en nazorg

Voor het passeren van een woning dienen ook vaak andere zaken geregeld te worden. Hierbij kunt u denken aan een taxatierapport, bouwtechnische keuring, medische keuring, keuze voor de notaris, samenlevingscontract en testament, bankgarantie etc.

Na het passeren van de akte(n) wordt er met u een afspraak ingepland voor het 1e servicebezoek. Tijdens het 1e servicebezoek vinden de volgende activiteiten plaats:

Ø Controle of de maandlasten op de juiste wijze worden geïncasseerd;

Ø Controle of de verzekeringspolissen correct zijn opgemaakt;

Ø Assisteren bij het indienen van het verzoek tot voorlopige teruggave bij de belastingdienst (of controleren indien eerder verstuurd);

Ø Evaluatie van het gehele traject.

Ø Inrichten adviesmap door middel van alle ontvangen stukken te archiveren op de juiste plaats. Hierdoor heeft u de gehele financiële administratie op orde.
 

Periodiek servicebezoek

Periodiek ontvangt u van uw kantoor een brief waarin u wordt gewezen op het feit dat er weer een periode verstreken is na het laatste bezoek. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om een afspraak in te plannen voor het periodieke servicebezoek. Tijdens dit servicebezoek worden de volgende punten besproken:

Ø Loopt uw financieel plan nog conform uw wensen?

Ø Zijn er zaken die extra aandacht verdienen?

Ø Is de wetgeving veranderd en wat zijn de eventuele consequenties?

Ø Is de voorlopige teruggaaf nog juist?

Ø En alle overige zaken die besproken dienen te worden zullen worden besproken.

 

Bekijk ook onderstaande video:

 

Het totaal aantal uren inclusief een eerste servicebezoek bedraagt circa 17 (alleende starter) tot 30 (doorstromer met echtscheiding) uur. Dit totaal aantal uren is exclusief onze doorlopende opleidingen. Al onze adviseurs besteden aan permanente educatie (WFT, SEH en eventueel NVHP) en productentrainingen jaarlijks meer dan 40 uur. Meer informatie over onze dienstverlening vindt u ook in ons dienstverleningsdocument.