Geld & Woning

Privacyverklaring

Geld & Woning Franchisenetwerk

Indien je gebruik maakt van de dienstverlening van één van onze franchisenemers of van Geld & Woning Verzekeringen zullen wij persoonsgegevens van jou verzamelen, verwerken en bewaren met als doel het kunnen geven van een passend advies, het kunnen bemiddelen in de gewenste financiële producten, het eventueel verlenen van nazorg en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Geld & Woning zal zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG). De verstrekte persoonsgegevens worden door Geld & Woning gebruikt om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wij bewaren jouw gegevens tot vijf jaar na het verlenen van onze dienstverlening of tot vijf jaar na het beëindigen van het (laatste) product waarin wij bemiddeld hebben. In andere voorkomende gevallen zullen wij jouw gegevens binnen 3 maanden verwijderen. Wij kunnen jouw gegevens ook eerder permanent wissen als je ons onvoorwaardelijk vrijwaart van enige aansprakelijkheid.

Geld & Woning

Jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens stellen wij, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de advisering, bemiddelen en nazorg, beschikbaar aan:

  • Geld & Woning Franchising B.V.
  • Geldverstrekkers, verzekeraars en eventueel serviceproviders waarbij wij producten voor jou aan zullen vragen.
  • Notarissen, makelaars, taxateurs en overige partijen die betrokken zijn in het bemiddelingstraject tenzij je hebt aangegeven hier niet mee in te stemmen.
  • Nederlandse of Europese Autoriteiten als zij hierom, met een wettelijke bevoegdheid, vragen.

Geld & Woning zal jouw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting, dan wel uit onze opdracht tot dienstverlening. Na overleg met jou kunnen wij jouw gegevens ook aan andere beschikbaar stellen als je dat wenst. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Geld & Woning respecteert jouw rechten vanuit de AVG zoals inzage, rectificatie, intrekken van de toestemming of het wissen van jouw gegevens. Geld & Woning zal op jouw verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij Geld & Woning zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Je hebt ook het recht om bezwaar te hebben tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Wij zullen onze dienstverlening dan moeten stoppen conform de voorwaarden opgenomen in de opdracht tot dienstverlening.

Mocht je een klacht of een vraag hebben over onze verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je dit bespreken met jouw persoonlijk adviseur of met de directie van Geld & Woning Franchising B.V.
Kom je er met ons niet uit dan kun je ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.