Geld & Woning

Privacyverklaring

Geld & Woning Franchisenetwerk

Indien u gebruik maakt van de dienstverlening van één van onze franchisenemers of van Geld & Woning Verzekeringen zullen wij persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken en bewaren met als doel het kunnen geven van een passend advies, het kunnen bemiddelen in de gewenste financiële producten, het eventueel verlenen van nazorg en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wilt u weten welke persoonsgegevens we waarvoor kunnen verzamelen? Klik dan hier voor een overzicht.

Geld & Woning zal zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna te noemen AVG). De verstrekte persoonsgegevens worden door Geld & Woning gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wij bewaren u gegevens tot vijf jaar na het verlenen van onze dienstverlening of tot vijf jaar na het beëindigen van het (laatste) product waarin wij bemiddeld hebben. In andere voorkomende gevallen zullen wij uw gegevens binnen 3 maanden verwijderen. Wij kunnen uw gegevens ook eerder permanent wissen als u ons onvoorwaardelijk vrijwaart van enige aansprakelijkheid.

Geld & Woning

Uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens stellen wij, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de advisering, bemiddelen en nazorg, beschikbaar aan:

  • Geld & Woning Franchising B.V.
  • Geldverstrekkers, verzekeraars en eventueel serviceproviders waarbij wij producten voor u aan zullen vragen.
  • Notarissen, makelaars, taxateurs en overige partijen die betrokken zijn in het bemiddelingstraject tenzij u aangegeven heeft hier niet mee in te stemmen.
  • Nederlandse of Europese Autoriteiten als zij hierom, met een wettelijke bevoegdheid, vragen.

Geld & Woning zal uw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting, dan wel uit onze opdracht tot dienstverlening. Na overleg met u kunnen wij uw gegevens ook aan andere beschikbaar stellen als u dat wenst. Wij gebruiken uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Geld & Woning respecteert uw rechten vanuit de AVG zoals inzage, rectificatie, intrekken van de toestemming of het wissen van uw gegevens. Geld & Woning zal op uw verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij Geld & Woning zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. U heeft ook het recht om bezwaar te hebben tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Wij zullen onze dienstverlening dan moeten stoppen conform de voorwaarden opgenomen in de opdracht tot dienstverlening.

Mocht u een klacht of een vraag hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit bespreken met uw persoonlijk adviseur of met de directie Geld & Woning Franchising B.V.
Komt u er met ons niet uit dan kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.